دروس اصلی رشته مهندسی اپتیک و لیزر

دروس اصلی رشته مهندسی اپتیک و لیزر :


فیزیک مدرن و آزمایشگاه

الکترومغناطیس 1و2

موج

مکانیک کوانتومی مواد و قطعات اپتیکی

اصول طراحی دستگاه های اپتیکی

اپتیک موجی و آزمایشگاه

لیزر 1 و آزمایشگاه

لیزر 2

کاربرد رایانه در اپتیک و لیزر

آمار و احتمال در اپتیک

ریاضی مهندسی

روش های ریاضی در اپتیک

مکانیک کوانتومی برای اپتیک و لیزر

اپتیک هندسی آزمایشگاه

 کارگاه طراحی رایانه ای دستگاه های اپتیکی

تکنیک خلاء و آزمایشگاه

نقشه کشی صنعتی 1

الکترونیک 1 و آزمایشگاه

زبان تخصصی رشته مهندسی اپتیک و لیزر

منبع این نوشته : منبع
اپتیک ,لیزر ,مهندسی ,رشته ,مهندسی اپتیک ,رشته مهندسی ,اصلی رشته ,دروس اصلی ,رشته مهندسی اپتیک